Regulamin

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SAUNY 

„ Wodanówka Spa & Event ” w Starej Żelaznej

1. Wodanówka Spa & Event  określa w niniejszym Regulaminie zasady korzystania z sauny.

2. Integralną częścią niniejszego regulaminu są „Wskazania i przeciwwskazania do korzystania

z sauny”.

3. Każda osoba korzystająca z sauny zobowiązana jest do zapoznania się i przestrzegania

niniejszego Regulaminu w Wodanówka Spa & Event

4. W sprawach porządkowych, poszanowania mienia, pozostawiania rzeczy i przedmiotów

wartościowych, zasad korzystania z sauny, mają zastosowanie postanowienia zawarte

w Regulaminie Wodanówka Spa & Event.

5. Obiekt nie ponosi odpowiedzialności za skutki zdrowotne związane z korzystaniem z sauny.

6. Sauna dostępna jest wyłącznie w godzinach ustalonych indywidualnie.

7. Obsługą sauny zajmują się wyłącznie Wodanówka Spa & Event 

8. Brak karnetów i innych programów lojalnościowych. 

10.Ilość osób mogących przebywać w saunie jest ściśle określona i wynosi maksymalnie 18 osób. O możliwości skorzystania z sauny decyduje kolejność rezerwacji. Właściciel/organizator może odmówić wpuszczenia do sauny z uwagi na ograniczoną liczbę osób i zaproponować inną godzinę skorzystania z usługi.

11. Wodanówka Spa & Event nie odpowiada za brak miejsc w saunie, spowodowany dużym zainteresowaniem Klientów.

12.Przed skorzystaniem z sauny należy obowiązkowo zapoznać się z wskazaniami i przeciwwskazaniami do korzystania z sauny.

13.Czas przebywania w saunie nie jest ograniczony, zaleca się stosowanie do zasad korzystania z sauny zawartych w niniejszym Regulaminie.

14.Korzystający bierze pełną odpowiedzialność za stan swojego zdrowia i konsekwencje po pobycie w saunie.

15. Zaleca się, aby w saunie przebywały jednocześnie min. 2 osoby.

16. Sauna jest w pełni koedukacyjna.

17.W przypadku stwierdzenia nie stosowania się do postanowień Regulaminu, pracownicy

Obiektu mogą zakazać czasowego korzystania z sauny.

18. Za egzekwowanie i przestrzeganie regulaminu sauny odpowiadają Wodanówka Spa & Event.

19. Wodanówka Spa & Event zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym Regulaminie.

20. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyzje podejmuje właściciel Wodanówka Spa & Event.

ZASADY KORZYSTANIA Z SAUNY I STREFY RELAKSU:

a. przed wejściem do sauny należy zdjąć wszystkie metalowe przedmioty (mogą być przyczyną poparzeń) oraz szkła kontaktowe i okulary.

b. każdy użytkownik zobowiązany jest przed skorzystaniem z sauny dokładnie umyć całe ciało, a następnie dobrze wysuszyć. Sucha skóra szybciej wydala pot.

c. w czasie przebywania w saunie nie zaleca się smarować ciała lub twarzy żadnymi kremami, gdyż powoduje to zmniejszenie powierzchni, która wydala pot.

d. każda osoba powinna posiadać oprócz ręcznika do higieny osobistej, dodatkowy duży ręcznik, aby nie siedzieć (leżeć) bezpośrednio na deskach.

e. przed wejściem do pomieszczenia sauny suchej należy bezwzględnie zdjąć obuwie oraz siadać (leżeć) na ręczniku, tak, aby żadna cześć ciała nie stykała się z powierzchnią drewnianą.

f. etapy korzystania z sauny: pobyt w saunie 8-12 minut, schłodzenie ciepłą, a później zimną wodą, odpoczynek około 15 minut w strefie relaksu.

g. osoby początkujące stosują jeden etap kąpieli, to znaczy nagrzewanie i ochładzanie, natomiast osoby przyzwyczajone stosują dwa etapy lub trzy etapy, przy czym przebywanie w drugim i trzecim etapie nie powinno być dłuższe niż 15 minut.

h. w celu przystosowania układu krążenia do prawidłowego funkcjonowania w pozycji stojącej, wskazane jest w ostatnich 2 – 3 minutach przebywania w saunie przyjęcie pozycji siedzącej z opuszczonymi nogami.

i. po saunie należy wypocząć około 20 – 30 minut. Celowe jest picie w umiarkowanych ilościach ( około 0,5 – 1 l ) wód mineralnych, soków lub herbat.

j. w trakcie i po zabiegu w saunie przeciwwskazane jest podejmowanie wysiłku fizycznego.

k. nie należy korzystać z sauny bezpośrednio po obfitym posiłku.

l. wszelkie pogorszenia samopoczucia należy niezwłocznie zgłaszać pracownikom Obiektu.

m. drzwi do sauny otwierać jak najkrócej, tylko na czas wejścia lub wyjścia (dłuższe otwarcie

wychładza wnętrze).

n. korzystający z sauny i strefy relaksu zobowiązani są do poruszania się między

pomieszczeniami wyłącznie w ręczniku lub szlafroku oraz klapkach.

o. w saunie oraz w strefie relaksu zabrania się przebywania nago, wymagane jest okrycie

intymnych części ciała.

W SAUNIE ZABRANIA SIĘ:

p. polewania pieca i kamieni gwałtownym strumieniem wody – powoduje to zalanie grzałek i zwarcie instalacji elektrycznej.

q. Polewanie kamieni zimną wodą

r. wykonywania zabiegów kosmetycznych.

s. wchodzenia w ubraniu oraz obuwiu.

t. hałasowania i prowadzenia głośnych rozmów, a także korzystania z telefonów

u. dotykania i manipulowania przy grzewczych urządzeniach elektrycznych.

v. wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych, używek, własnego jedzenia oraz napojów.

w. zachowania uznanego za nieprzyzwoite lub publicznie obraźliwe.